Laureáti

2021

Prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.

vedoucí vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe), profesor v Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity v Brně

Jako přední český vědec se věnuje výzkumu meteorologického a zemědělského sucha a dalších dopadů změny klimatu. Je vedoucím týmů provozujících portály intersucho.cz, klimatickazmena.cz, firerisk.cz a nejnověji agrorisk.cz, které  jsou aktualizovány na každodenní  bázi, poskytují zdarma cenné informace o klimatické změně široké veřejnosti a slouží jako systémy včasného varování pro zemědělce a další skupiny obyvatel ČR.

Je autorem řady studií v prestižních mezinárodních časopisech jako Nature Climate Change nebo International Journal of Climatology. Dlouhodobě se věnuje komunikaci bioklimatologie a problematiky změny klimatu v médiích a na veřejných fórech. Jeho zasvěcené komentáře umožňují čtenářům a posluchačům pochopit, že se globální změna týká každého z nás.

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c.

zakladatel a zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí UK, geochemik, ekolog, publicista, politik

Profesoru Bedřichu Moldanovi byla udělena čestná Cena za komunikaci změny klimatu za celoživotní úsilí o zlepšování kvality životního prostředí, přírody a vztahů lidí k přírodě i mezi sebou. Dále za jeho dlouholeté  úsilí o vyzdvižení problematiky změny klimatu v oblasti výzkumné a expertní, publicistické, politické – na všech úrovních politiky v českém i mezinárodním prostředí – a za jeho aktivity spojené se změnou klimatu v oblasti občanské a pedagogické.

2020

Mgr. Ondráš Přibyla

teoretický fyzik, lektor, mediátor a konzultant
zakladatel a lídr projektu Fakta o klimatu

Ondráš Přibyla a tým projektu Fakta o klimatu[1] srozumitelným a přehledným způsobem prezentují vědecké poznatky o klimatické změně. Shromažďují data z odborných a vědeckých institucí (IPCC, ČHMÚ, NASA, Eurostat, WMO) a zpracovávají z nich atraktivní vizuální výstupy: grafy, tabulky, mapy a další přehledy s vysvětlením klíčových jevů. Infografiky mohou být volně využívány ve vzdělávacím systému, médiích, organizacích občanské společnosti, ve firmách nebo v politické práci. Významně tak přispívají k osvětě a kultivaci spolehlivé, věcné a na současném poznání založené diskusi o klimatické změně.


[1] Ondráš Přibyla, Tomáš Protivínský, Martin Ukrop, Jan Krčál, Kristýna Zákopčanová, Oldřich Sklenář, Kateřina Kolouchová, Matěj Grabovský, Martin Křivánek, Ondřej Pechník, Marek Lahoda, Eliška Vlčková.

2019

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.

klimatolog, Český hydrometeorologický ústav
zástupce České republiky v Mezivládním panelu pro změnu klimatu (IPCC), expert Světové meteorologické organizace 

Dr. Radim Tolasz dlouhodobě usiluje o popularizaci změny klimatu z hlediska poznatků vědy, zejména klimatologie a meteorologie. Píše pravidelný blog, vystupuje v médiích i na veřejných fórech, komunikuje na sociálních sítích o příčinách i možných dopadech změny klimatu, jednoduchým jazykem vysvětluje složité klimatické jevy i např. činnost Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Veřejně sděluje své postoje k možným řešením v oblasti adaptací a snižování emisí. Jako zástupce České republiky v IPCC sehrál od roku 2014 důležitou roli při prezentaci zpráv tohoto mezinárodního vědeckého panelu české veřejnosti. Dr. Tolasz je svými aktivitami na poli osvěty příkladem vědce, který chápe souvztažnost mezi vědou, politikou a veřejným životem.