Cíle a zásady ocenění

Podle nejnovější hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) je člověk je zodpovědný za prakticky veškeré globální oteplování za posledních 200 let. Tempo oteplování světa je v posledním půlstoletí nejvyšší za poslední dva tisíce let. Koncentrace oxidu uhličitého jsou nejvyšší za nejméně dva miliony let. 

Zpráva IPCC zároveň ukazuje, že udržení hranice oteplení 1,5 stupně Celsia je dosažitelné. Řešení existují, je ale nutné je realizovat bez odkladu. Problémy, které krize přináší, jsou komplexní a vyžadují spolupráci napříč sektory, vědními obory, sociálními skupinami i státy.

Ocenění za komunikaci o problému klimatické změny chce přispívat k osvětě a kultivaci spolehlivé, věcné a na současném poznání založené diskuse v Česku a propojovat široké spektrum vědních oborů s politickou, soukromou i občanskou sférou.

Hlavní cíle 

 • vyzdvihnout důležitost informací a znalostí o změně klimatu pro osvětu, diskusi a řešení;
 • přemosťovat názorové rozdíly;
 • podporovat kulturu kritické diskuse mezi různými obory;
 • odstraňovat některá rozdělení, která tak komplexní téma ve společnosti vytváří.

Iniciátorem ocenění bylo v roce 2019 Informační centrum OSN v Praze a od roku 2020 jde o společnou iniciativou OSN v ČR a Učené společnosti České republiky.

 

Aktuálně

Polární bioložka Marie Šabacká je laureátkou Ceny za komunikaci změny klimatu za rok 2022

Polární bioložka Marie Šabacká z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se stala v pořadí čtvrtou laureátkou Ceny za komunikaci změny klimatu. Organizátoři udělili i čestnou cenu ve stejné kategorii za celoživotní přínos. Získal ji genetik a molekulární epidemiolog Radim Šrám. Krátce před slavnostním ceremoniálem zastihla pořadatele smutná zpráva, že oceněný vědec 29. listopadu ve …

Cena za komunikaci změny klimatu v Česku bude udělena již počtvrté

Ve středu 30. listopadu 2022 bude na slavnostním ceremoniálu v Technologickém centru UMPRUM udělena již počtvrté Cena za komunikaci změny klimatu v ČR. Na akci je možné se akreditovat prostřednictvím emailu unic-prague@un.org nebo facebookové události. Událost bude živě streamována od 16 hodin na YouTube (na stejném linku bude možné událost zhlédnout i ze záznamu). Cena je určena …

Klimatolog Miroslav Trnka se stal třetím laureátem Ceny za komunikaci změny klimatu

Profesor Miroslav Trnka, vedoucí vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe) a profesor v Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity v Brně, převzal 18. listopadu 2021 v Akademii věd České republiky v Praze Cenu za komunikaci změny klimatu za rok 2021. Organizátoři poprvé udělili i čestnou cenu ve stejné kategorii za …

Nominace a výběr

Nominační formulář pro rok 2023 ke stažení (.docx)

Kritéria pro výběr laureátů

 • Cena je zaměřena na odborníky, akademiky, profesionály v oborech, které se přímo i nepřímo zabývají změnou klimatu (přírodní i humanitní vědy) – vědce a výzkumníky, pedagogy, experty, kteří působí v institucích státu, neziskovém a soukromém sektoru i profesionály z médií.
 • Komunikace o fyzikálních základech změny klimatu, dopadech, adaptaci a mitigaci, řešeních (technologických, přírodě blízkých, sociálních) i o souvisejících výzvách jako je úbytek biodiverzity nebo znečištění.
 • Jazyk: komunikace v českém prostředí česky (případně slovensky).
 • Výstupy v tradičních médiích, aktivita na sociálních sítích.
 • Vystupování na veřejných fórech: konference, semináře, vzdělávací programy, společenská setkání.
 • Aktivní působení v odborných či zájmových organizacích zabývajících se tématy souvisejícími s globální změnou klimatu.
 • Schopnost vést dialog o klimatické změně a jejích souvislostech s mladou generací.

O držiteli ocenění rozhoduje nominační výbor složený ze zástupců významných institucí zabývajících se klimatickou změnou. Členství ve výboru je čestné a osobní. 

Úkoly nominačního výboru

 • Výběr laureáta/ky ocenění.
 • Každý člen/ka nominačního výboru může navrhnout dva laureáty/ky.
 • Je možné navrhovat jednotlivce i kolektivy/týmy.
 • Je možné opakovaně nominovat ty, kteří se v minulosti nestali/y laureáty/kami ceny;
 • Členové výboru se řídí zásadami nestrannosti, transparentnosti, podporují princip excelence a usilují o co nejširší zastoupení oborů, které navrhovaní laureáti reprezentují.
 • Ve svém rozhodování ctí hodnoty různosti a rovnosti a zohledňují základní cíle klimatické akce na evropské i celosvětové úrovni.
 • Členové výboru dbají na dodržování „Cílů a zásad“ ocenění a budou se podílet na jejich rozvoji do budoucna.
 • Členství ve výboru je čestné a osobní a je určeno na jeden rok, může být obnoveno. 
 • Laureáti ceny se automaticky stávají členy výboru.
 • Složení výboru musí být reprezentativní a musí zohledňovat zastoupení všech hlavních společenských aktérů (akademie/věda, školství, státní správa, neziskový sektor, soukromý sektor, média).

Nominační výbor 2022

 1. Bázlerová Johana, influencerka (Jsem v obraze)
 2. Bělíčková Klára, mluvčí F4F
 3. Březovská Romana, AMO 
 4. Dlouhá Jana, COŽP UK
 5. Chytrý Milan, Ústav botaniky a zoologie PřF MU 
 6. Kárníková Anna, Hnutí Duha 
 7. Mach Ondřej Martin, Ekolist 
 8. Marek Michal V., Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) 
 9. Mareš Jan, MŽP
 10. Martínková Jitka, Klimakoalice 
 11. Míková Taťána, Česká televize
 12. Moldan Bedřich, COŽP, laureát 1. Ceny za celoživotní přínos 
 13. Müllerová Hana, Ústav státu a práva AV ČR 
 14. Pixová Michaela, UNYP
 15. Přibyla Ondráš, Fakta o klimatu, 2. laureát Ceny
 16. Pyšek Petr, Botanický ústav AV ČR, PřF UK (loni se nezúčastnil z rodinných důvodů)
 17. Sedláček Štěpán, ČRo
 18. Skalická Petra, Varianty, Člověk v tísni 
 19. Sutlovičová Klára, European Climate Foundation 
 20. Tolasz Radim, ČHMÚ, IPCC, 1. laureát Ceny 
 21. Trnka Miroslav, CzechGlobe, Mendelova univerzita, 3. laureát ceny
 22. Zábrž David, předseda Asociace startupů, organizátor Udržitelné konference
 23. Zamouřil Jakub, Czechsight 

Čestní spolupředsedové (bez práva nominovat a vybírat laureáta/ku)
Michal Broža, OSN / Informační centrum OSN v Praze
Pavel Jungwirth, Učená společnost, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Nominační výbor 2021

Březovská Romana, AMO
Čadek Ondřej, Matematicko-fyzikální fakulta UK
Daniš Petr, vzdělávací centrum Tereza
Dlouhá Jana, COŽP UK
Doubravský Petr, Fridays for Future
Gaillyová Yvonna, Institut Veronica, CO2 Liga
Chytrý Milan, Ústav botaniky a zoologie PřF MU
Kvasničková Barbora, studentka, aktivistka         
Marek Michal V., Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)
Martínková Jitka, Klimakoalice
Mašková Martina, Český rozhlas
Míková Taťána, Česká televize
Moldan Bedřich, COŽP
Müllerová Hana, Ústav státu a práva AV ČR
Nerudová Danuše, rektorka MU
Přibyla Ondráš, Fakta o klimatu, 2. laureát Ceny
Sedláček Štěpán, ČRo
Sklenička Petr, rektor ČZU
Sutlovičová Klára, European Climate Foundation
Šrám Radim, KŽP AV
Tolasz Radim, ČHMÚ, IPCC, 1. laureát Ceny 
Zamouřil Jakub, Czechsight
Zámyslický Pavel, MŽP

Čestní spolupředsedové (bez práva nominovat a vybírat laureáta/ku)
Michal Broža, OSN / Informační centrum OSN v Praze
Pavel Jungwirth, Učená společnost, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Nominační výbor 2020

Čadek Ondřej, Matematicko-fyzikální fakulta UK
Dlouhý Jiří, Centrum pro otázky životního prostředí UK
Derynková Michaela, Czech Social Awards
Gaillyová Yvonna, Institut Veronica
Jungwirth Tomáš, Centrum pro dopravu a energetiku, AMO
Kalaš Petr, Ministerstvo řivotního prostředí ČR
Kárníková Anna, Hnutí Duha
Kvasničková Barbora, studentka, aktivistka
Marek Michal V., Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)
Mašková Martina, Český rozhlas
Míková Taťána, Česká televize
Müllerová Hana, Ústav státu a práva AV ČR
Nerudová Danuše, Mendelova univerzita v Brně
Nováčková Jitka, influencerka
Pixová Michaela, Klimatická koalice
Pyšek Petr, Botanický ústav AV ČR, Přírodovědecká fakulta UK
Svobodová Hana, vzdělávací centrum Tereza (program Globe)
Smolková Lucie, studentka, aktivistka
Sutlovičová Klára, European Climate Fundation     
Šabacká Marie, Centrum polární ekologie JČU
Tolasz Radim, ČHMÚ, IPCC, první laureát Ceny
Zamouřil Jakub, Czechsight

Čestní spolupředsedové (bez práva nominovat a vybírat laureáta/ku)
Michal Broža, OSN / Informační centrum OSN v Praze
Pavel Jungwirth, Učená společnost, Ústav organickéí chemie a biochemie AV ČR

Laureáti

2021

Prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.

vedoucí vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe), profesor v Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity v Brně

Jako přední český vědec se věnuje výzkumu meteorologického a zemědělského sucha a dalších dopadů změny klimatu. Je vedoucím týmů provozujících portály intersucho.cz, klimatickazmena.cz, firerisk.cz a nejnověji agrorisk.cz, které  jsou aktualizovány na každodenní  bázi, poskytují zdarma cenné informace o klimatické změně široké veřejnosti a slouží jako systémy včasného varování pro zemědělce a další skupiny obyvatel ČR.

Je autorem řady studií v prestižních mezinárodních časopisech jako Nature Climate Change nebo International Journal of Climatology. Dlouhodobě se věnuje komunikaci bioklimatologie a problematiky změny klimatu v médiích a na veřejných fórech. Jeho zasvěcené komentáře umožňují čtenářům a posluchačům pochopit, že se globální změna týká každého z nás.

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c.

zakladatel a zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí UK, geochemik, ekolog, publicista, politik

Profesoru Bedřichu Moldanovi byla udělena čestná Cena za komunikaci změny klimatu za celoživotní úsilí o zlepšování kvality životního prostředí, přírody a vztahů lidí k přírodě i mezi sebou. Dále za jeho dlouholeté  úsilí o vyzdvižení problematiky změny klimatu v oblasti výzkumné a expertní, publicistické, politické – na všech úrovních politiky v českém i mezinárodním prostředí – a za jeho aktivity spojené se změnou klimatu v oblasti občanské a pedagogické.

2020

Mgr. Ondráš Přibyla

teoretický fyzik, lektor, mediátor a konzultant
zakladatel a lídr projektu Fakta o klimatu

Ondráš Přibyla a tým projektu Fakta o klimatu[1] srozumitelným a přehledným způsobem prezentují vědecké poznatky o klimatické změně. Shromažďují data z odborných a vědeckých institucí (IPCC, ČHMÚ, NASA, Eurostat, WMO) a zpracovávají z nich atraktivní vizuální výstupy: grafy, tabulky, mapy a další přehledy s vysvětlením klíčových jevů. Infografiky mohou být volně využívány ve vzdělávacím systému, médiích, organizacích občanské společnosti, ve firmách nebo v politické práci. Významně tak přispívají k osvětě a kultivaci spolehlivé, věcné a na současném poznání založené diskusi o klimatické změně.


[1] Ondráš Přibyla, Tomáš Protivínský, Martin Ukrop, Jan Krčál, Kristýna Zákopčanová, Oldřich Sklenář, Kateřina Kolouchová, Matěj Grabovský, Martin Křivánek, Ondřej Pechník, Marek Lahoda, Eliška Vlčková.

2019

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.

klimatolog, Český hydrometeorologický ústav
zástupce České republiky v Mezivládním panelu pro změnu klimatu (IPCC), expert Světové meteorologické organizace 

Dr. Radim Tolasz dlouhodobě usiluje o popularizaci změny klimatu z hlediska poznatků vědy, zejména klimatologie a meteorologie. Píše pravidelný blog, vystupuje v médiích i na veřejných fórech, komunikuje na sociálních sítích o příčinách i možných dopadech změny klimatu, jednoduchým jazykem vysvětluje složité klimatické jevy i např. činnost Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Veřejně sděluje své postoje k možným řešením v oblasti adaptací a snižování emisí. Jako zástupce České republiky v IPCC sehrál od roku 2014 důležitou roli při prezentaci zpráv tohoto mezinárodního vědeckého panelu české veřejnosti. Dr. Tolasz je svými aktivitami na poli osvěty příkladem vědce, který chápe souvztažnost mezi vědou, politikou a veřejným životem.